·  

Akademik bütünlüğe dayalı değerlendirme için faydalı terimler sözlüğü

Christine Lee
Christine Lee
Content Manager

Subscribe

 

 

 

 

By completing this form, you agree to Turnitin's Privacy Policy. Turnitin uses the information you provide to contact you with relevant information. You may unsubscribe from these communications at any time.

 

Öğrenme yolculuğu, tüm bireyler için farklıdır. Her türlü değerlendirme sürecine akademik dürüstlük boyutu katmaya çalışırken, Turnitin'in değerlendirme süreçlerini daha iyi tanımanızı sağlayacak faydalı bir terimler sözlüğü eklemek istiyoruz.

Formatif değerlendirme

Formatif değerlendirme, öğrencilerin kavramları öğrenmelerine ve anlamalarına yardımcı olmak için öğrencilere geri bildirim ve eğitimcilere veri sağlayan bir iletişim döngüsüdür. Genellikle öğretme ve öğrenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Formatif değerlendirmelerin bazı örnekleri arasında quizler, kompozisyonların ilk kopyası veya ev ödevleri yer alabilir, ancak hemen hemen her öğrenme materyeli, öğrencilere sonraki adımlarda rehberlik etmeye ve eğitmenlerin nelere fazladan dikkat edilmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olan formatif bir değerlendirme sürecinde kullanılabilir.

Summatif değerlendirme

Summatif değerlendirme, genellikle bir ünitenin veya dönemin sonunda, ilerlemeyi ve öğrenmeyi ölçmek için yapılan değerlendirici bir alıştırmadır. Summatif değerlendirmeye örnek olarak, bir final sınavı, sertifika sınavı ve hatta geri bildirim içermeyen bir ara sınav verilebilir.

Yüksek öneme sahip değerlendirme

Yüksek öneme sahip bir değerlendirmenin sonuçları, bir öğrencinin bir sonraki sınıf düzeyine geçip geçmediğini, bir programı tamamlamaya veya sertifika almaya hak kazanıp kazanmadığını gösterir. Bazı durumlarda, değerlendirme, üçüncü bir tarafça geliştirilen ve gözetim altında yürütülen belirlenmiş standartlara veya sonuçlara dayanır. Yüksek öneme sahip değerlendirme örnekleri arasında, bir dersin final sınavı, orta öğretimde kullanılan standart testler ve tıp alanında uygulanan sertifikasyon testleri yer alır.

İkincil öneme sahip değerlendirme

Bir öğrencinin son ders notunu veya diğer sonuçlarını derinden etkilemeyen değerlendirme biçimleri, öğrencileri desteklemek ve öğrenme sürecine rehberlik etmek için etkili bir yoldur. Öğrenci bilgisini ölçmenin yanı sıra, bu tür değerlendirmelerden alınan düşük notlar, öğrencilerin bir sonraki seviyeye ilerlemesini engellemezler. Bu tür değerlendirmeler, öğretmen müdahalesi için önem taşıyan fırsatlardır.

Öz değerlendirme

Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirdiği ve hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirledikleri ödevleri içerir. Genellikle öz yönetimli öğrenmede kritik bir adımdır ve öğrencinin kendisine geri bildirimde bulunmasını teşvik eder.

Akran değerlendirmesi

Akran değerlendirmesi, öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında birbirlerini eleştirmeleri ve birbirlerine geri bildirimde bulunmaları için olanak sağlar. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine ve fikir alışverişi yoluyla öğrenmeyi geliştirmelerine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Nitel değerlendirme

Nitel değerlendirme, bir hikaye anlatmak veya kavramların anlaşıldığını göstermek için kullanılan analizi içerir. Gözlemler öznel olabilir. Nitel değerlendirmenin bir örneği, kompozisyon yazma sınavlarıdır.

Nicel değerlendirme

Nicel değerlendirme, bir öğrencinin kavramları anladığını göstermek için sayılardan veya matematiksel hesaplamalardan faydalanır - genellikle "doğru veya yanlış" yanıtlar içerir. Nicel değerlendirmeye bazı örnekler şunlardır:

  • 5+4 =9
  • Bolivya'nın başkenti neresidir? (Sucre)
Özgün değerlendirme

Özgün öğrenme, öğretimi gerçek yaşam durumlarına bağlayarak ders içeriğini öğrencilerle alakalı hale getirir. Özgün değerlendirme, öğrencilerden ders içeriklerini bildiklerini gösteren gerçek dünya ile ilgili projeler üretmelerini ister. Özgün değerlendirmenin bir örneği laboratuvar projelerini içerir.

Rubrik

Rubrik veya dereceli puanlama anahtarı, bir ödev veya test için oluşturulan bir dizi puanlama yönergesidir. Etkili bir yöntem olan rubrikler ayrıca formatif geri bildirim sağlayabilir ve öğrencilerin öğrenmesine rehberlik edebilir.

Notlandırma

Notlandırma, değerlendirme sürecinin bir alt kümesidir ve öğrenci çalışmalarını bir dizi kritere göre puanlama işlemidir. Not vermede en iyi uygulamalar, öğrencilere biçimlendirici geri bildirim sağlamayı içerir.

Üst düzey düşünme

Bloom Taksonomisine dayalı olarak, üst düzey düşünme, gerçekleri ezberlemenin ötesine geçerek, analiz edebilmek, değerlendirebilmek ve yaratabilmektir.

Öğrenci merkezli değerlendirme

Öğrenci merkezli değerlendirme, sıklıkla kullanılan ve halen standartlaştırılmakta olan bir terimdir. Terimin bazı yaygın kullanımları şunlardır:

  • Öğrencileri ilgi alanlarına göre değerlendirmek. Öğrencilerin okumak istedikleri literatürü seçmelerine ve ardından analiz etmelerine izin vermek, örnek olarak gösterilebilir.
  • Öğrenci merkezli değerlendirme, öğrenme sürecinin kontrolünü doğrudan öğrencilere teslim eden öz değerlendirme ve akran değerlendirmesini kapsayan bir terimdir.
Müfredat uyumu

Ders müfredatını, öğretimi ve değerlendirmeyi uyumlu hale getirmenin yanı sıra, adil ve doğru değerlendirme de kritik bir öneme sahiptir. Eğitimciler öğretileni test edip sürecin sonunda test edilecek bilgi ve becerileri öğrettiğinde, bu adil bir eğitim ve müfredat uyumu örneğidir, dolayısıyla akademik dürüstlük içinde bir değerlendirme sürecini de teşvik eder.

Öğrenme çıktıları

Öğrenme çıktıları, bir dersin belirtilen hedefleridir. Bir dersin başında, bir öğrencinin bilmesi ve bir dersin sonunda edinmesi gereken bilgi ve becerileri tanımlar. Bir dersin sonuna gelindiğinde, öğrenme sürecinin sonucu olarak tanımlanabilir.

Çan eğrisine dayalı not verme

Öğretmenler, öğrenci notlarını tüm sınıfın ortalama performansına göre verdiklerinde, bir eğri üzerinde not vermiş olurlar. "Eğri", verilerin çoğu ortada olacak şekilde "normal dağılımı" göstermek için istatistiklerde kullanılan çan eğrisini ifade eder. Çan eğrisine göre not vermek, başarıyı değerlendirmenin zor olduğu durumlarda bazı öğrencilerin puanlarını iyileştirebilir, ancak aynı zamanda başarılı olan öğrencilerin sayısını sınırlayabilir ve böylece öğrencileri birbiriyleriyle karşı karşıya getirebilir.

Madde analizi

Madde analizi, bir sınavın kalitesini değerlendirmek için öğrenci yanıtlarını analiz etme işlemidir. Gelecekteki sınıf uygulamalarına yön vermesi ve sınav uygulamalarında adilliğin korunması adına eğitmene geri bildirim sağlayabilir.

Uçtan uca değerlendirme

Uçtan uca değerlendirme, ikincil öneme sahip değerlendirmelerden formatif ve summatif değerlendirmelere kadar, öğrencinin bütün öğrenme yolculuğunu kapsayan değerlendirme türüdür.

Akademik bütünlüğe göre değerlendirme

Akademik bütünlüğe dayalı değerlendirme, öğrenme sürecinin adil ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlamaktan geçer. Örneğin, summatif sınavlardan önce sık sık yapılan, ikincil öneme sahip formatif değerlendirmeler, öğrencinin öğrenme yolculuğunu destekler. Ders içeriğiyle uyumlu sınavlar da, değerlendirmeyi adil bir şekilde akademik bütünlük içinde yansıtır. Önyargı, dikkatli sınav tasarımı ve madde analizi ile de azaltılabilir. Aynı zamanda, kendi fikirlerine dayalı cevaplar veren öğrenciler de değerlendirme süreçlerinde akademik dürüstlüğün sağlamlaştırılmasına yardımcı olurlar.

Değerlendirme yöntemleri dürüstlük içinde akademik bütünlük çerçevesinde oluşturulduğunda ve uygulandığında , öğrencinin öğrenme sürecinde gerekeni yapıp yapmadığı, sınıf veya seviyeye yönelik kavramları öğrenip öğrenmediği ile ilgili endişeler yaşanmaz.

Öğrencilere ödev yaparken yardımcı olan Draft Coach'tan Feedback Studio'nun geri bildirim ve benzerlik raporu işlevlerine, Gradescope'un adil ve hızlı notlandırmasına, ayrıca ExamSoft ve ProctorExam'in summatif değerlendirmedeki işlevlerine kadar, Turnitin ekibi olarak, tüm öğrencilerin öğrenme yolculuğunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Ürünlerimiz, değerlendirme süreçlerinde en iyi uygulamaları desteklemek ve eğitimcilerin öğretme ve öğrenmeyi birbirleriyle ilişkilendirmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu yüzden bu sözlüğün yolculuğunuza yardımcı olacağını umuyoruz.